Untitled Document
Untitled Document
TỰ DO TÔN GIÁO LÀ QUYỀN THIÊNG LIÊNG CĂN BẢN CỦA CON NGƯỜI, ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VÀ HIẾN PHÁP CÁC NƯỚC VĂN MINH ***** TỰ DO TÔN GIÁO LÀ QUYỀN THIÊNG LIÊNG CĂN BẢN CỦA CON NGƯỜI, ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VÀ HIẾN PHÁP CÁC NƯỚC VĂN MINH ***** TỰ DO TÔN GIÁO LÀ QUYỀN THIÊNG LIÊNG CĂN BẢN CỦA CON NGƯỜI, ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VÀ HIẾN PHÁP CÁC NƯỚC VĂN MINH *****
Untitled Document

Xin bấm vào đây để xem hình

Le An Tang LM Vu Ngoc Dang

Untitled Document
Chương Trình Phát Thanh của Lương Tâm Công Giáo
Các Chương Trình Phát Thanh cũ
Download RealPlayer
Video LTCG

Save Video
Tin Tức Mới Nhất

*** Kính mời đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước bấm vào đây để ký tên vào Bản Lên Tiếng về việc nhà cầm quyền CSVN xử án LM. Nguyễn Văn Lý và 4 Chiến Sĩ Hoà Bình ngày 30/3/2007 tại Huế

Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị xử án một cách man rợ tại Huế

*** Xin bấm vào đây để xem những hình ảnh Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị xử án một cách man rợ tại Huế vào ngày 30-3-2007

Untitled Document

Xin bấm vào đây để xem hình

Le Gio Tong Thong Ngo Dinh Diem 2007

Untitled Document
Untitled Document

Xin bấm vào đây để xem hình

Ra Mat Tuyen Tap Vu An LM Nguyen Van Ly

SlideShow2
Untitled Document

Untitled Document Phỏng Vấn
Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện
Untitled Document LM Phan Văn Lợi
tuyên bố về bầu cử Quốc Hội 2007